Tràmits amb l'Ajuntament

INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT (REGISTRE CIVIL DE PIRA)

  • Papers que els hi entrega el metge
  • DNI dels pares
  • Llibre de família (en el cas que en tinguin)


EMPADRONAMENT

  • DNI de les persones a empadronar-se
  • Escriptura o contracte de lloguer
  • Imprès de l’Ajuntament


CENS ANIMALS DE COMPANYIA

  • DNI propietari de l’animal
  • Cartilla de l’animal
  • Imprès de l’Ajuntament
  • En el cas de tractar-se d’animals perillosos, han de passar a demanar informació a l’Ajuntament

MODEL PER SOL·LICITAR UNA LLICÈNCIA D'OBRES MENOR

ALTRES TRÀMITS AMB L'AJUNTAMENT

Per a altres tramitacions passar a demanar informació a l’Ajuntament.