Provisió interina d’un lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala de secretaria intervenció amb constitució de borsa

14/03/2022 Actualitat

Provisió interina d’un lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala de secretaria intervenció amb constitució de borsa

L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball, reservat a personal funcionari amb habilitació nacional amb categoria de secretaria de classe tercera  subescala secretaria intervenció, de l’Agrupació de Pira – Vilaverd. 

Podeu consultar les bases des d'aquí