Noticies

17/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 2.897,96 euros per actuacions de transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2021.
15/10/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per disposició de romanents, en concepte d’inversió, per obres de pavimentació del carrer Progrés de Pira, amb un cost de l’obra per import de 5.999,25 euros subvencionat per import de 5.555,77 euros,dins del programa del...
15/10/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 1.674,48 euros per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2021.
16/09/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, d'acord amb les bases per a la concessió de subvencions als Ajuntaments per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals, ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció del 100% del cost dels actes duts a...
25/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció en concepte d’inversió per obres d’arranjament del carrer Anton Serra i accés a les escoles amb un cost de l’obra per import de 56.395,99 euros subvencionat per import de 53.012,23 euros dins del programa del Pla d’Acció...
25/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció per import de 34.749,49 euros del programa de manteniment de la despesa corrent del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2021.
25/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona haconcedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció d’import 6.650,00 euros del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020.
12/03/2021 Actualitat
Mitjançant decret de l’Alcaldia de 1 de març de 2021 es va resoldre aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública en règim de concurrència, per a l’explotació del Bar – Restaurant de Pira (Conca de Barberà), les quals...
24/02/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pira una subvenció en concepte d’inversió per obres de reparació del pavelló municipal amb un cost de l’obra per import de 29.719,57 euros subvencionat per import de 26.260,00 euros dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat...
28/01/2021 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Operari de Serveis Múltiples”, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) per la cobertura d’un lloc de treball i cobrir vacants,...

Pàgines